Mobitext logo

(Still not available in English)

Opšti uslovi poslovanja

OPIS SERVISA

Pojmovi

 • Mobitext – projekat koji objedinjava više različitih komercijalnih SMS servisa.
 • Mobitext-ov servis – softverskо rešenjе za korišćenje komercijalnog SMS-a namenjeno Klijentima koji ga prilagodjavaju i pružaju Krajnjim korisnicima.
 • Klijent – registrovano pravno lice koje prilagodjava Mobitext-ovе servisе i pruža Krajnjim korisnicima.
 • Ovlašćeni klijent – registrovano fizičko lice koje je ovlašćeno od nekog pravnog lica da prilagodjava Mobitext-ove servise i pruža ih Krajnjim korisnicima u ime i za račun tog pravnog lica.
 • Klijentski servis – servis iz Mobitext-ove ponude koji je pokrenut od strane Klijenta ili Ovlašćenog klijenta i koji se nudi Krajnjim korisnicima.
 • Krajnji korisnik – lice koje šalje komercijalni SMS za korišćenje Klijentskog servisa.
 • Korisnik – lice koje se registrovalo na Mobitext-ovom zvanjčnom sajtu, a koje još nije prijavilo podatke o pravnom licu u svom nalogu.
 • Operater – mobilni (GSM) operater koji tehnički omogućava protok komercijalnih SMS poruka i vrši naplatu za korišćenje servisa od Krajnjih korisnika.
 • Provajder – posrednik u komunikaciji izmedju Mobitext-a i Operatera.
  mPanel – web stranica u okviru Mobitext-ovog web sajta sa opcijama za pokretanje i podešavanje servisa, pregled prihoda i transakcija.
 • Kratki broj – zajednički broj za sve Operatere na koji se šalju SMS poruke prilikom korišćenja Mobitext-ovih servisa. Najčešće je četvorocifren.
 • Bulk poruka - reklamna SMS poruka koju Klijent grupno šalje Krajnjim korisnicima

Uvod

Član 1.

Opšti uslovi poslovanja predstavljaju sastavni deo svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između ITService, Dr Dragoslava Popovića 12, 11000, Beograd, MB: 61997784 (u daljem tekstu: Mobitext) i registrovanih korisnika servisa (u daljem tekstu: Klijent).
Mobitext servisi.

Član 2.

Mobitext je razvio servise koji predstavljaju softverska rešenja za korišćenje komercijalnog SMS-a podržanog od svih mobilnih Operatera u Srbiji. Mobitext-ovi servisi su namenjeni Klijentima koji žele da ih prilagode i ponude Krajnjim korisnicima. Krajnji korisnici učestvuju u radu servisa slanjem SMS poruka sa dodatnom vrednošću na odredjeni Mobitext-ov kratki broj.
Sa ciljem pružanja servisa Mobitext obavlja sledeće:

 • obradu, analizu i čuvanje podataka o prometu i podataka o Klijentu i Krajnjem korisniku; proveru autentičnosti podataka Klijenta; pružanje usluga informacijske tehnologije; stvaranje, pružanje i održavanje sistema, obezbedjivanje veza sa Mobilnim Operaterima, Provajderima, Klijentima i Krajnjim korisnicima potrebnim za obradu plaćanja;
 • pruža izveštaje o transakcijama koje je Klijentu dostupno na web stranama
 • uplaćuje Klijentu deo od prihoda koji mu pripada na osnovu ovih Opštih uslova poslovanja u Uslova za odredjen servis.

Sadržaj servisa

Član 3.

Sadržaj Klijentskog servisa mora biti u skladu sa oglašenim sadržajem. Sadržaj Klijentskog servisa ne sme da podstiče Krajnjeg korisnika servisa niti da mu pomaže da postupa u suprotnosti sa zakonom. Sadržaj Klijentskog servisa ne sme da naruši privatnost Krajneg korisnika servisa niti da izazove nepotreban strah, zabrinutost ili patnju. Sadržaj Klijentskog servisa ne sme da podstiče Krajnjeg korisnika servisa na prevaru, neovlašćenu upotrebu ili ponovno korišćenje servisa bez razloga.

Klijentski servisi se moraju pružati u skladu sa odredbama važećih zakona i podzakonskih propisa u Republici Srbiji i profesionalnom etikom u cilju zaštite potrošača od svake zloupotrebe i nanošenja štete. Klijentski servisi se ne smeju pružati niti nuditi na način kojim se vređaju ili zloupotrebljavaju položaj i/ili osobine pojedinaca ili grupa ljudi.

Zabranjeno je obmanjivanje Krajnjih korisnika servisa pružanjem pogrešnih, nepotpunih ili drugih obmanjujućih informacija koje prosečno obrazovanog korisnika mogu dovesti u zabludu u pogledu uslova pružanja servisa, kao i prikrivanje informacija koje su potrebne prosečno obrazovanom korisniku za donošenje odluke o korišćenju servisa. Korišćenje servisa ne sme biti nerazumno produžavano, pod čim se naročito smatra:

 • davanje obmanjujuće informacije korisniku sevisa da će ukoliko nastavi da koristi servis komunicirati sa određenom osobom;
 • davanje obmanjujuće informacije korisniku servisa da će ako nastavi da koristi servis ostvariti određenu nematerijalnu ili materijalnu korist;
 • davanje informacije o postojanju smetnji ili teškoća u pružanju sadržaja servisa i nakon toga pozivanje Krajnjeg korisnika da nastavi korišćenje servisa jer se očekuje uklanjanje smetnji.

Poverljivost

Član 4.

Klijent garantuje da neće otkrivati poverljive informacije Mobitext-a bez prethodne pisane saglasnosti. Poverljive informacije Mobitext-a predstavljaju:

 1. Ceo Mobitext-ov softver, tehnologija i dokumentacija koja se odnosi na funkcionalnost servisa,
 2. Statistike koje se odnose na učinak Mobitext-ovih servisa,
 3. Sve ostale informacije koje je Mobitext stavio na raspolaganje, a koje su označene kao povjerljive.

Poverljive informacije Mobitext-a ne uključuju informacije koje je Klijent znao pre korišćenja bilo kog Mobitext-ovg servisa.
Klijent može javno prikazati trećim licima iznose Mobitext-ovih bruto isplata po njegovom nalogu koje proizlaze iz korišćenja servisa.

Naknada za servise

Član 5.

Klijent ne mora Mobitext-u plaćati nikakve fiksne ili redovne naknade. Mobitext prima ili zadržava naknadu (koja će biti Mobitext-ova zarada u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja) za svaku uspešnu uplatu putem komercijalnog SMS-a ili na drugi način od strane Krajnjeg korisnika za servisa koje im je obezbedio Klijent koristeći Mobitext-ove servise.

Klijent će ostvariti prihod od pristiglih i naplaćenih komercijalnih SMS poruka Krajnjih korisnika koji će biti isplaćivan na račun u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i Uslovima za odredjen servis. Klijent će takodje sredstva moći usmeriti za pokrivanje troškova slanja reklamnih Bulk poruka svojim Krajnjim korisnicima koji su se sa time saglasili.

IMOVINSKA PRAVA

Opšta licenca

Član 6.

Servisi, aplikacije, programski kod i bilo koji njihovi delovi isključivo su u vlasništvu Mobitext-a. Mobitext daje Klijentu ograničenu, neprenosivu, neekskluzivnu licencu za upotrebu servisa i aplikacija u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i važećim zakonima u Republici Srbiji.

Zaštitni znakovi

Član 7.

Ugovorne strane ne smeju koristiti ili menjati bilo koje ime, zaštitni znak, uslužne znakove, logotipe, oznake, dizajn, nazive domena, korporativna imena ili ostale elemente druge strane, bilo registrovane ili ne. Bez obzira na gore navedeno, bilo koja ugovorna strana može se pozivati ​​na imena, zaštitne znakove, logotipe i druge strane samo radi identifikacije druge strane kao svog kupca ili pružaoca servisa u prezentacijama i marketinškim materijalima.

Osim distribucije sadržaja, Klijent ne može kopirati, menjati, prodavati ni davati u zakup bilo koji deo servisa ili navedene aplikacije. Klijent garantuje da neće pokušati da izdvoji izvorni kôd aplikacije, osim ako nije dobio dozvolu od Mobitext-a u pisanom obliku.
Klijent se obavezuje da neće ukloniti, sakriti ni mijenjati obaveštenja o autorskim pravima Mobitext-a koja se nalaze u okviru servisa, aplikacije ili dokumentacije.

Bilo kakav poslovni ugled koji nastane iz upotrebe oznaka Mobitext-ovog brenda od strane Klijenta pripada Mobitext-u. Mobitext zadržava pravo da uključi ime Klijenta i njegove oznake brenda u svoje prezentacije, marketinški materijal, popise Klijenata i finansijske izveštaje.

Pridržavanje prava vlasništva

Član 8.

Sva zakonska prava vlasništva i prava intelektualne svojine, ostaju na Mobitext-u osim ako posebnim Ugovorom nije drugačije određeno. Ako Klijent ili treće lice preuzme podatke iz Mobitext-a, koja nisu u skladu sa posebnim Ugovorom, potvrđuje da je svestan da su podaci zaštićeni vlasničkim pravima koja su isključivo u vlasništvu Mobitext-a.

Nijedna strana ne ostvaruje pravo ili ovlašćenje u pogledu bilo kojih prava intelektualne svojine koje pripadaju drugoj strani.

Klijent je u obavezi da obezbedi autorska prava u vezi sadržaja koje će koristiti prilikom realizacije Mobitext-ovih servisa i da snosi troškovi isplate autorskih prava ako postoje.

Licenca Mobitext-a

Član 9.

Mobitext-ova softverska rešenja su licencirana po sedećim uslovima:

 1. Mobitext daje Klijentu ograničenu, neprenosivu i ne-ekskluzivnu licencu za korištenje Mobitext-ovih softverkih rešenja za integrisanje Klijenta sa tehnologijom Mobitext-a kako bi mogao da koristi Mobitext-ove servise u skladu sa Uslovima poslovanja. U ove svrhe, Klijent može instalirati, konfigurisati, prilagoditi, integrisati i testirati Mobitext-ova softverska rešenja samo u meri u kojoj je to potrebno za potpunu integraciju u skladu sa Uslovima poslovanja.
 2. Upotreba Mobitext-ovih softverska i grafičkih rešenja u bilo koju drugu svrhu osim one koja je spomenuta u Članu 7. paragraf 1. bez prethodnog pismenog pristanka Mobitext-a je zabranjena.

SERVISI KLIJENATA

Odgovornost za Klijentske servise

Član 10.

Klijent je isključivo odgovoran za:

 • sve sadržaje u okviru svojih Klijentskih servisa i njihovo oglašavanje (bez obzira ko zapravo poseduje ili kontroliše Klijentske servise).
 • uskladjenost sa:
  • Opštim uslovima poslovanja,
  • sa zahtevima objavljenim na zvaničnim Mobitext-ovom web sajtu,
  • sa važećim zakonima i propisima,
  • sa propisima mobilnih Operatera,
  • sa zaštitom potrošača i industrijskim standardima.

Klijentski servisi ne mogu sadržavati ili podržavati:

 • bilo kakav seksualni ili seksualno povezani sadržaj,
 • usluge kockanja ili lutrije,
 • oružije,
 • lekovi, droga i alkohol,
 • bilo koji drugi sadržaj koji krši zakone, propise ili industrijske standarde.

Mobitext će pojedinačno odlučivati hoće li omogućiti korišćenje servisa za bilo koji odredjeni Klijentski servis, i zadržava pravo da ukloni servise ili da pruži uputstva u vezi sa usklađivanjem.

Opšta licenca Klijenta

Član 11.

Klijent daje Mobitext-u, Provajderu i Mobilnom Operateru dozvolu na potrebna prava intelektualne svojine koja se odnose na Klijentski servis samo u onoj meri u kojoj je to neizbežno potrebno za ispunjavanje odgovarajućih obaveza Mobitext-a, Provajdera i Mobilnih Operatera.
Klijent daje Mobitext-u pravo na preprodaju Klijentskih servisa (uključujući pravo na predavanje računa Krajnjim korisnicima) ako to zahteva važeći zakon, Provajder ili Mobilni Оperater ili ako Mobitext to smatra potrebnim. Ovo pravo ni na koji način neće ograničiti prava Klijenta (uključujući prava intelektualne svojine) u vezi s Klijentskim servisima, a Klijent može povući to pravo u bilo kojem trenutku.

Garancija

Član 12.

Klijent izjavljuje i garantuje da:

 1. Klijentski servisi nisu štetni (tj. ne uključuju viruse, crve i druge štetne ili destruktivne kodove),
  ne izazivaju zabludu i/ili povredu bilo kojih prava treće strane (intelektualno vlasništvo),
  ne čine zloupotrebe, uznemiravanja, klevete,ne sadrže pornografske, opscene i sadržeje koji ugrožavaju privatnost, ne diskriminišu ili sadržaje koji su na drugi način ilegalne ili u suprotnosti s industrijskim standardima, zakonima i propisima;
 2. Klijentski servisi su tehnički kvalitetni da Klijent može pružiti odgovarajuću i brzu podršku Krajnjem korisniku za Klijentske servise;
 3. svi njegovi Ovlašćeni klijenti imaju njegovu saglasnost i dozvole za upotrebu Mobitekst-ovih servisa kao i da ih na bilo koji drugi način stavlja na raspolaganje Krajnjim korisnicima,
 4. da ima puno pravo i ovlašćenje da pokrene servis i prihvati ove Uslova poslovanja,
 5. da su informacije koje pruža Mobitext-u tačne i važeće,
 6. da je donosilac tehničkih i uređivačkih odluka za svaki sadržaj servisa i ima kontrolu nad načinom na koji se servis koristi,
 7. da Mobitext nikada ranije nije raskinuo ili na drugi način onemogućio njegov nalog kao Klijenta zbog kršenja Opštih uslova poslovanja ili nekog drugog Ugovora ili zbog nedozvoljenih aktivnosti,
 8. da postupanjem u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja ne krši nijedan ugovor koji Klijent već ima sa trećim licem i ne ugrožava prava bilo kojeg trećeg lica,
 9. da neće kriviti Mobitext i da je odgovoran za sadržaje servisa koji su pokrenuti od njegove strane kao Klijenta, kao ni za profitabilnost, pouzdanost, pristupačnost ili mogućnost ispunjavanja potreba Klijenta.

Nikakvi uslovi, garancije ili druge odredbe nisu primjenljive na servise ako to nije izričito navedeno u ovim Opštim uslovima poslovanja. Ne primjenjuju se nikakvi podrazumevani uslovi, garancije ili druge odredbe kao što su zadovoljavajući kvalitet, prikladnost za upotrebu ili usuglašenost sa opisom.

Proces odobravanja

Član 13.

Klijent pre pokretanja Mobitext-ovih servisa mora definisati, opisati i u potpunosti pripremiti servis i mora zahtevati aktivaciju tj. odobrenje servisa od Mobitext-a kroz mPanel osim u slučaju gde to nije zahtevano. Ovo odobrenje ne znači da će Klijentov servis biti legitiman i u skladu sa zakonom, već se odobrenje daje kada se utvrdi da je servis u skladu s Opštim uslovima poslovanja.

Mobitext će nastojati ali se neobavezuje da unapred pregleda ili nadgleda bilo koji servis pokrenut od strane Klijenta kako bi otkrio bilo kakva kršenja u njemu. Mobitext će pregledati Klijentov servis i nakon što je servis aktiviran pri čemu zadržava pravo da predmetni Klijentov servis isključi u bilo kojem trenutku bez prethodne najave i objašnjenja, kao i da od tog trenutka prekine sva dalja plaćanja prema Klijentu.

Odobrenje ili aktivacija servisa pokrenutog od strane Klijenta će biti uradjena u najkraćem roku koji neće biti duži od propisanog za izabrani servis ukoliko su svi tehnički uslovi ispunjeni.

Mobitext se odriče svake odgovornosti za servise koje je organizovao Klijent.

Prikaz i jasnoća ponude

Član 14.

U svim promotivnim aktivnostima servis mora biti detaljno opisan i mora sadržati cenu, na takav način da opis servisa bude lako uočljiv, čitljiv, jasan i razumljiv prosečno obrazovanom korisniku servisa. Prilikom pružanja servisa, Klijent je u obavezi da obezbedi sledeće:

 1. Cena servisa objavljena u medijima mora biti jasno navedena;
 2. Cena mora biti napisana fontom koji je po veličini tipu i boji identičan fontu broja za pružanje servisa (ako se objavljuje na televiziji ili u štampi);
 3. Cena mora biti saopštena svaki put kada se saopšti broj za pružanje servisa
  (ako se objavljuje u televizijskom ili radio programu);
 4. Ukoliko se radi o servisu koji ima elemente igara na sreću, to mora biti jasno naznačeno u reklamnim porukama i obaveštenju pre početka korišćenja servisa.

Cena servisa mora da sadrži i iznos poreza na dodatu vrednost. Ukoliko se cene pristupa servisu iz mobilne i fiksne mreže razlikuju, obe cene moraju biti zasebno prikazane. Svaki oglas za servis mora sadržati opis ili informaciju na koji način se može dobiti potpun opis servisa. Opis servisa mora biti jasan, lako razumljiv i čitljiv korisniku.

Promotivne aktivnosti moraju sadržati ime i detalje kontakta operatora servisa s dodatom vrednošću, kontakt telefonski broj koji ne sme biti iz kategorije brojeva s dodatom vrednošću, ili informaciju o jednostavnom i besplatnom načinu pronalaženja tih podataka. Vizuelni promotivni materijal mora sadržati informaciju o cenama koja se jednostavno pronalazi i čita i koja je jasna, lako razumljiva i čitljiva prosečno obrazovanom korisniku servisa. Promotivni materijal koji se samo sluša, bez vizuelne podrške (npr. radio reklama), mora da sadrži informaciju o ceni pročitanu jasno i polako. Kod promotivnih aktivnosti koje se prenose putem televizije ili nekih drugih audio-vizuelnih medija, informacija o ceni mora da bude prikazana, bilo vizuelno bilo zvučno, na isti način na koji se prikazuje Kratki broj, i treba da bude ponovljena svaki put kada se ponovi broj koji služi za korišćenje servisa. Veličina i brzina vizuelne prezentacije moraju da budu takve da mogu da se pročitaju i razumeju sa uobičajene udaljenosti od ekrana. Zvučne prezentacije moraju da budu izgovorene polako i jasno. Servisi koji pružaju sadržaj namenjen isključivo odraslim osobama, pre početka pružanja usluga, uz informaciju o ceni usluge i početku naplate, moraju sadržati poruku upozorenja (npr. “Ako imate manje od 18 godina i nemate dozvolu roditelja/staratelja, odmah prekinite korišćenje servisa”.). Ako se servis koristi za prikupljanje donacija, kod svakog oglašavanja tog servisa mora se jasno naznačiti koliki deo cene je namenjen donaciji, a kolijki deo se odnosi na pokrivanje troškova operatera. Uz svaki objavljeni oglas za servis u javnim glasilima, potrebno je objaviti naziv, punu adresu sedišta i matični broj operatera, i telefonski broj, koji ne sme biti iz kategorije brojeva sa dodatom vrednošću.

Oglasi i sadržaj treće strane

Član 15.

Oglašavanje, marketing i promocije servisa bez obzira ko ih provodi smatraće se delom servisa i moraju biti u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja. Klijent će ukoliko Mobitext bude zahtevao dostaviti marketinške materijale Mobitext-u roku od tri radna dana od zahteva. Ako Klijentski servis dopušta trećim stranama da učitaju sadržaj ili izmene delove Klijentskog servisa, Klijent ostaje odgovoran za takve radnje trećih strana.

KLIJENTOV NALOG

Nalog Klijenata

Član 16.

Za upotrebu servisa, Klijent je dužan da otvoriti nalog na Mobitext-u koji sadrži ime, adresu e-pošte, korisničko ime i lozinku. U okviru registrovanog naloga Klijent treba da priloži podatke o nazivu pravnog lica, MB i PIB pravnog lica, adresu i podatke o bankovnom računu. Klijent je odgovoran za pružanje i održavanje tačnih podataka na nalogu. Mobitext može, na zahtev Mobilnog Operatera, Provajdera, Krajnjeg korisnika, nadležnog tela ili treće strane s opravdanim interesom, gore navedenim osobama otkriti podatke koji su potrebni za identifikaciju i kontakt s Klijentom.

Ovlašćeni klijenti

Član 17.

Ako više osoba treba koristiti Klijentov nalog, takve osobe moraju biti označene kao Ovlašćeni klijenti i kako bi imali pravo raditi u ime Klijenta prilikom korištenja njegovog naloga. Klijent je odgovoran za održavanje poverljivosti pristupnih podataka. Klijent je jedini odgovoran za sve aktivnosti i radnje koje se događaju putem njegovog naloga ili na bilo koji drugi način u njegovo ime. Klijent će odmah obavestiti Mobitext:

 1. ako Klijent postane svestan otkrivanja, gubitka ili neovlaštene upotrebe pristupnih podataka;
 2. ako Ovlašćeni klijent više nema pravo da koristi Klijentov nalog.

PLAĆANJA

Član 18.

Isplate prema Klijentu vrše se isključivo na osnovu obračuna koji će izvršiti Mobitext i na način kako je odredio Mobitext. Na osnovu ovih Opštih uslova poslovanja i Uslova za odredjeni servis, Klijentu se isplaćuje deo ukupne sume prema broju prispelih i naplaćenih komercijalnih SMS poruka.

Obračun se vrši svakog 3. (trećeg) u mesecu za prethodni mesec, a obračunata suma koja Klijentu treba da bude isplaćena na osnovu tog obračuna biće dostupna i vidljiva istog dana na Klijentovom mPanel-u u rubrici Transakcije.

Isplata obračunate sume se isplaćuje Klijentu od strane Mobitext-a u roku ne dužem od 4 (četiri) meseca. Navedeni period uključuje propisani rok u kojem Operateri i/ili Provajder naplaćuju pružanje usluga od Krajnjih korisnika i rok u kojem Mobitext vrši isplate Klijentima. Ako mere naplate Mobilnog Operatera ili Provajdera u roku od 3 (tri) meseca ne dovedu do naplate ili samo delimično dovedu do naplate računa od Krajnjih korisnika, prestaju sve obaveze Mobilnog Operatera ili Provajdera prema Mobitext-u, a samim tim i Mobitext-a prema Klijentu po osnovu tog računa Krajnjeg korisnika servisa. Nenaplaćena potraživanja iz ovog člana od strane Krajnjih korisnika će se smatrati rizikom poslovanja Klijenta.

Uslov za isplatu Klijentu po osnovu mesečnog obračuna je uslovljen troškovima bankovnih provizija koje po ovom Članu 18, paragraf 5. idu na teret Klijenta, pa zato da bi isplata Klijentu bila realizovana mora biti ispunjen uslov da je obračunata suma za taj mesec za sve Mobilne Operatere zbirno jednaka ili veća od primenljive donje granice za isplatu u visini od 100 (sto) dinara. Ukoliko je obračunata suma manja od primenljive donje granice za isplatu, Mobitext tada neće vršti isplatu Klijentu, već će se obračunata suma prenositi i sabirati sa sledećim mesečnim obračunima do sticanja uslova ali najdalje do obavezne godišnje isplate tj. do datuma definisanog u ovom Članu 18, paragraf 6.

Troškovi mesečnih isplata koje Mobitext pruža Klijentu idu na teret Klijenta tako što se oduzimaju od sume koja se uplaćuje. Mobitext zadržava pravo da izmeni vrednost primenljive donje granice za isplatu u bilo kom momentu ukoliko banke promene visinu provizije i da o tome obavesti Klijenta u najkraćem mogućem roku.

Obavezna godišnja isplata je period od 21 (dvadesetijedan) dan koji počinje 3. decembra svake godine u kojem se sva sredstva koja su uplaćena na račun Mobitext-a od strane Mobilnih Operatera ili Provajdera, a koja pripadaju Klijentu po osnovu neisplaćenih prethodnih mesečnih obračuna isplaćuju Klijentu bez obzira na vremenske period iz ovog Člana 18. paragraf 3. ukoliko je ispunjen uslov o primenljivoj donjoj granici za isplatu iz ovog Člana 18, paragraf 4. Ukoliko nije ispunjen uslov o primenljivoj donjoj granici za isplatu Mobitext će trajno zadržati sredstva, a Klijent je saglasan sa tim i nema više nikakvih potraživanja od Mobitext-a za neisplaćene prethodne mesečne obračune. Mobitext će u periodu Obavezne godišnje isplate izvršiti isplate Klijentu samo za obračunske periode za koje je primio uplatu od Mobilnih Operatera ili Provajdera.

Obustava i odlaganje naplate

Član 19.

Klijent nema pravo na finansijska potraživanja od strane Mobitext-a za ostvareni SMS saobraćaj:

 1. kad je prekršena najmanje jedna odredba ovih Opštih uslova poslovanja,
 2. za sredstva koja nisu uplaćena Mobitext-u od strane Mobilnih operatera i/ili Provajdera,
 3. u slučaju da je Klijent ugasio svoj nalog i samim tim povukao saglasnost sa ovim Opštim uslovima poslovanja,
 4. ako su sredstva zadržana radi usaglašavanja ili korigovanja,
 5. ako su sredstva zadržana jer su nastale iz nedopuštenih aktivnosti. Nedopuštenu aktivnost utvrđuje Mobitext u svim slučajevima i kao takvu dodatno uključuje, ali se ne ograničava na:
  • neželjenu e-poštu,
  • nedopušten vid promovisanja,
  • nedopušten javni prikaz,
  • lažnog, neistinitog i pogrešnog prijavljivanja podataka prilikom registracije Klijenta.

Mobitext može obustaviti i odložiti sva plaćanja koja duguje Klijentu na ime njegovog dugovanja prema Mobitext-u po ovom ili bilo kojem drugom ugovoru između istih ugovornih strana.

Mobitext može zahtevati od Klijenta da izvrši povraćaj sredstava u roku od 30 (trideset) dana od izdavanja bilo kojeg računa za bilo koji iznos, koji je Mobitext preplatio Klijentu u prethodnom periodu.

Ako Klijent osporava bilo koju izvršenu isplatu u vezi sa servisom, onda mora pisanim putem uputiti žalbu Mobitext-u u roku od 5 (pet) radnih dana od takve isplate. Ako to ne učini u predviđenom roku, svaki zahtev u vezi s osporenom isplatom se smatra nevažećim i neće se uzeti u razmatranje. Kako bi osigurao ispravnu naplatu potraživanja Klijent je dužan navesti i ažurirati tačne podatke za kontakt i plaćanje u svom nalogu na Mobitext-ovom sajtu. Klijent snosi sve troškove vezane za žalbu koju mora predati isključivo nadležnom pravosudnom organu iz Člana 29, ovih Opštih uslova poslovanja.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Politika privatnosti

Član 20.

Mobitext garantuje da će se odnositi prema ličnim podacima Klijenata i Krajnjih korisnika na način koji štiti njihovu privatnost. Koristeći servis Klijent i Krajnji korisnik daje saglasnost da Mobitext može upotrebljavati njegove podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Mobitext može koristiti podatke samo u svrhe za koje su podaci prikupljeni i registrovani u Centralnom registru kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti. Mobitext neće dostavljati podatke trećem licu osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zbog zaštite bezbednosti Repubilke Srbije. Baza podataka će biti isključivo na serveru koji se može nalaziti u zemljama članicama Konvencije za zaštitu podataka o ličnosti u odnosu na automatsku obradu Saveta Evrope.

Ukoliko Klijent tokom korišćenja Mobitext-ovih servisa ima potrebu da prikuplja i čuva podatke trećih lica u delu Mobitex-tove baze podataka koji je namenjen Mobitext-ovim Кlijentima ili ih obrađuje na bilo koji drugi način, dužan je da prethodno upozna navedena lica o servisu, prikupi neophodne saglasnosti za obradu od lica na koje se podaci odnose i poštuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

RASKID SARADNJE

Član 21.

Klijent može prekinuti korišćenje servisa u svakom trenutku jednostavnim on-line gašenjem naloga na sajtu ili slanjem naloga Mobitext-u u pisanom formatu. Klijentov nalog će se smatrati raskinutim u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada je Mobitext primio pisano obaveštenje o gašenju Klijentovog naloga.

Klijent ima pravo na naplatu ostvarenog prihoda koji je ostvaren isključivo pre gašenja naloga poštujući sledeće:

 1. Ako u trenutku gašenja naloga Klijent ima neisplaćena sredstva za period pre gašenja koja su u skladu sa Članom 18. ovih Uslova poslovanja,
 2. Rok za isplatu po osnovu raskida ugovora je 120 (stodvadeset) dana od kalendarskog kraja meseca u kojem je ugašen korisnički nalog.

Ceneći svoje poslovne interese, Mobitext ima pravo da odmah po saznanju da su prekršene neke od obaveza iz ovih Opštih uslova poslovanja, prekine realizaciju predmetnog servisa i raskine saradnju bez obrazloženja i na štetu Klijenta.

Mobitext može u bilo kojem trenutku ugasiti Klijentov nalog, privremeno ili trajno onemogućiti upotrebe servisa iz bilo kojeg razloga. Ako Mobitext ugasi Klijentov nalog zbog povrede načela ovih Opštih uslova poslovanja ili zbog nedozvoljene aktivnosti, Mobitext nije dužan da isplati Klijentu do tada stečene i neisplaćene iznose.

NAKNADA ŠTETE

Član 22.

Klijent je saglasan da će obeštetiti i braniti Mobitext, njegove partnere koji su učesnici u realizaciji servisa, Mobilne Оperatere, Provajdere, Zastupnike, Krajnje korisnike u slučaju potraživanja i tužbi od strane trećih lica, koja proističu ili su u vezi sa servisom koji je Klijent pokrenuo i kojim rukovodi Klijent, a ukoliko su potraživanja i tužbe uzrokovane kršenjem bilo koje odredbe ovih Opštih uslova poslovanja i zakonskih regulativa od strane Klijenta.

OSTALO

Član 23.

Klijent dozvoljava Mobitex-tu da u okviru oglašavanja svog servisa, koje je pokrenuto u vidu preuzetog Mobitext-ovog koda ili linka ugradenog na sajt Klijenta ili njegovih partnera, prikazuje reklame i druge sadržaje trećih lica koja su u poslovnoj vezi sa Mobitex-tom na način kako je primenljivo.

Član 24.

Klijent se obavezuje da neće zloupotrebljavati i/ili ometati servis, niti pokušavati da pristupiti istom pomoću metoda koje nisu u skladu sa postojećim načelima i uputstvima koje Mobitext daje.

Član 25.

Ovi Opšti uslovi poslovanja su ujedno i Ugovor - sporazum između Klijenta i Mobitext-a koji se odnosi na upotrebu servisa od strane Klijenta i zamjenjuje sve prethodne ugovore vezane za servis. Nijedna strana nema pravo ili pravno sredstvo zasnovano na bilo kojoj izjavi, zastupanju ili garanciji koja nije izričito navedena u ovim Opštim uslovima poslovanja.

Član 26.

Klijent i Mobitext su samostalni i korišćenje servisa ne stvara zajedničko pravno lice, partnerstvo ili zajedničko ulaganje.

Član 27.

Nijedna strana nije odgovorna za neadekvatne učinke prouzrokovane situacijom koja je izvan moguće kontrole. Primeri: prirodna katastrofa, ratna dejstva, terorističko delovanje, neredi i nemiri, radni uslovi, postupak vlade na svim nivoima, pandemija i epidemija, poremećaj u upotrebi interneta, itd.

Član 28.

Vezano za korišćenje servisa od strane Klijenta, Mobitext ima pravo da kontaktira Klijenta radi obaveštenja o usluzi, administrativnim porukama i drugim informacijama.

Informacije o tome kako kontaktirati Mobitext, Klijent može pronaći na web stranici www.mobitext.com u rubrici Kontakt.

Član 29.

Obe strane pristaju na isključivu nadležnost sudova u Beogradu (Srbija), u vezi sa bilo kojim sporom u vezi sa korišćenjem servisa koji se prethodno nije mogao rešiti dogovorom.

_________________________________________________________________

Mobitext.com
Beograd, 18.10.2020.